Vedtægter

§ 1. Navn

Foreningens navn er Lem Lokalhistorisk Forening af 2009.

Hjemmehørende i Lem Sogn.


§ 2. Formål

Foreningens formål er at samle alt materiale med interesse for lokal-og slægtshistorie i og omkring Lem.

Indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data med tilknytning til Lem sogn, i fortid og nutid.

At stille det samlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed.


§ 3. Medlemsskab.

Alle som har interesse i foreningens formål, og gerne vil støtte foreningen, kan optages.


§ 4. Eksklusion.

Medlemmer, der skader foreningens formål og arbejde, kan af bestyrelsen ekskluderes.


§ 5. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Hvert medlem har 1 stemme

Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse ved opslag i byen og ved evt. skriftlig omdeling.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når 3/4 af medlemmerne forlanger dette

Forslag til drøftelse på generalforsamlingen fremsættes skriftligt senest 7 dage før til formanden.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

     3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

     4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år.

     5. Eventuelt indkomne forslag fra medlemmer.

     6. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.

     7. Valg til bestyrelse og suppleant.

     8. Valg af revisor og suppleant.

     9. Eventuelt.

Alle afstemninger afgøres ved stemmeflerhed og skriftlig, hvis et medlem forlanger det.


§ 6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgperioden er 2 år med valg henholdsvis af 2 og 3 medlemmer hvert 2. år.

Ved første valg sker valget ved lodtrækning.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer,og sekretær.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Foreningens midler henstår på konto i Sparekasse eller bank + mindre kassebeholdning.

Bestyrelsen udpeger en arkivleder.


§ 7. Opløsning.

Ved opløsning af foreningen eller ved evt. manglende opbakning eller på anden måde, som gør det umuligt at føre foreningen videre, skal den overskydende kapital overføres til "Legatet til fremme af kulturelle formål for Lem sogn." Arkivalier overføres til Randers Lokalhistorisk Arkiv.


Lem den 22. marts 2010